Privilegi de concessió de la Fira de Sant Miquel, 1232, conservat a l’Arxiu Municipal de Lleida


El Document del mes d’aquest setembre està dedicat a un dels pergamíns més destacats dels conservats a l’Arxiu Municipal de Lleida, es tracta del Privilegi de concessió de la celebració de la Fira de Sant Miquel, atorgat pel rei Jaume I, l’any 1232.

El regnat de Jaume I és, sens dubte, el temps més brillant de la història de Catalunya, fou aleshores quan la Corona d’Aragó començà a esdevenir una potència mediterrània. Jaume I, que, a l’edat de sis anys, rebé el jurament de fidelitat dels estaments catalans i aragonesos reunits en corts al Palau Reial de la Suda de Lleida, va estar molt vinculat a la ciutat durant tot el seu regnat, fins al punt que se’l conegués com el rei que tenia Lleida.

Certament el rei, durant el seu regnat, va atorgar nombrosos privilegis a la ciutat afavorint el seu creixement. Sense oblidar, que fou també en aquell moment, l’any 1228, en què aparegueren els Costums de Lleida, obra del jurista Guillem Botet, primera compilació del dret local a Catalunya, i on es recollien i es regulaven bona part de les seves activitats econòmiques.

El privilegi de concessió de la Fira de Sant Miquel, atorgat als cònsols, després anomenats paers o regidors, autoritza, i dona protecció reial, a la celebració d’una fira, que se celebrarà anualment per la festivitat de Sant Miquel, en el terme municipal de la ciutat, en reconeixement dels serveis prestats per Lleida a la Corona. Aquest any, com s’ha vingut celebrant des del segle XIII, del 29 de setembre al 2 d’octubre la Fira tornarà a obrir les seves portes oferint a la ciutadania les darreres novetats en productes i maquinària agrícola.

“En nom de Déu, sigui per tots coneguts que Nós, Jaume, per la gràcia de Déu, rei d’Aragó i del regne de Mallorca, València, comte de Barcelona i Urgell, i senyor de Montpeller, amb aquesta carta de present, per Nós i els nostres successors, us donem, concedim i aprovem, de manera perpètua, a vosaltres, dilectes i fidels nostres Ramon Clavell, Pere de Marimon, Bernat Guasch i Joan de Safont, cònsols, i a través vostre, a tota la universitat de Lleida, tant als presents com als futurs, fires que celebrareu anualment a la ciutat en qualsevol lloc, dins o fora, que els cònsols i prohoms veieu més convenient. Dites fires se celebraran sempre per la festa de Sant Miquel de setembre, i s’estendran durant 10 dies continuats a partir d’aquella festa. Establim, a més fermament, que qualsevol home, d’allà on sigui, que vingui a les esmentades fires, ja sigui deutor, fiador o malfactor, a excepció dels homicides, gaudeixi de la nostra protecció i guiatges especials, amb tots els béns i mercaderies, que porti a la data del seu retorn. Si algú, però, contravenint aquest nostre estatut i guiatge, s’atrevís a molestar, apoderar-se’n, detenir, impedir, gravar i empenyorar a algú que vingués o romangués a les citades fires, sense ser un homicida, aleshores que sàpiga que caurà sense remei en la ira i indignació nostra, a més de restituir, tanmateix, els danys en més del doble i satisfer una multa de mil morabetins.

El que ha estat a Lleida, a deu de les calendes de setembre de l’any del Senyor de 1232.

Signe de Jaume, per gràcia de Déu, rei d’Aragó i de Mallorca, i senyor de Montpeller.

En foren testimonis: Pere Cornell, Valesi de Berga, Llop Eiximèn de Lusia, Ramon Berenguer d’Àger, Berenguer de Bellvís, Pere d’Anglesola, Berenguer de Cervera, Bernat d’Aspes, Ramon d’Aspes, Gombau de Ribelles, Arnau de Pradell.

Signe de Guillem Escrivà, qui per manament del senyor rei mitjançant Guillem Rabassa, el seu notari, aquesta carta va escriure, en el lloc, el dia i l’any esmentats”.

AML, Fons Municipal, pergamí 25