El protocol per a la prevenció, control i tractament de les infeccions per microorganismes.


El passat mes d’octubre a l’Archiu Generau d’Aran es va procedir a la desinfecció de més de 30 m. lineals de documentació afectada per microorganismes. Els documents infectats procedeien dels dipòsits de documentació dels Ajuntaments d’Aubert, Es Bòrdes, Bossòst, Canejan i Naut Aran i del fons històric del Conselh Generau d’Aran. Per a fer aquest treball es seguiren les mesures proposades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Mesures per a la prevenció i el control dels microorganismes en els documents d’Arxiu.Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya 

 1. Directrius constructives dels dipòsits d’arxiu

Les condicions de construcció d’un arxiu han de tenir en compte tots aquells aspectes que facilitin el manteniment d’unes  condicions de temperatura, humitat i ventilació adequades i estables. També s’ha de considerar aquells aspectes dels materials i solucions constructives que contribueixin a evitar la proliferació de microorganismes.

 1. Directrius per prevenir el desenvolupament d’una infecció

Conjunt de capses pendents de tractament

Conjunt de capses pendents de tractament

Per tal d’evitar el desenvolupament d’una infecció caldrà un seguit de mesures preventives, de les quals en destaquen la revisió, la neteja i una òptima climatització.

 1. Protocol per al control de nous ingressos de documentació

La presència d’alteracions que afectin la conservació i integritat de la documentació suposarà la NO acceptació del ingrés fins a la realització de les actuacions de neteja, tractament i desinfecció que siguin necessàries.

 1. Protocol per a la identificació de microorganismes que afecten el patrimoni documental

En cas de detectar un alteració de possible origen microbiològic i per tal de reconèixer els agents etiològics i portar a terme un correcte control, s’hauria de contractar un expert en Microbiologia.

 1. Protocol per a la prevenció de riscos per a la salut davant el desenvolupament de microorganismes en material d’arxiu

S’hauran de prendre les mesures pertinents per prevenir els riscos per a la salut de les persones que puguin estar en contacte amb el material contaminat.

Detall de documents infectats per microorganismes

Detall de documents infectats per microorganismes

 1. Protocol d’actuació en cas d’infecció

Quan es produeix una infecció en el fons documental, cal activar el pla d’actuació, per dur a terme el seguit d’accions establertes i eradicar en breu termini la infecció.

 1. Directrius per al tractament químic de documents i espais infectats

Cal que, abans d’iniciar qualsevol tractament, s’acordi amb el servei de prevenció de riscos laborals de l’organisme responsable de l’arxiu tot el que fa referència als productes i a la tècnica d’aplicació escollida per l’empresa autoritzada per tal de garantir la seguretat i salut del personal, així com amb el responsable restaurador-conservador de l’arxiu per garantir la seguretat dels documents.

 1. Directrius i recomanacions per a la reubicació i aïllament de documentació infectada i tractada

La documentació infectada i tractada que s’hagi qualificat amb un grau d’infecció alt o molt alt haurà de ser aïllada de la resta, degudament condicionada, manipulada de manera específica i revisada periòdicament.

 1. Protocol d’accés i consulta de documentació infectada i tractada

En funció del tipus i nivell d’afectació microbiològica que hagi patit una documentació i dels tractaments aplicats, cal establir uns procediments, requisits i mesures específiques per a la seva consulta, reproducció i manipulació.

 •  Si us interessa el tema podeu visualitzar el reportatge sobre el tractament de desinfecció emès dins el telenotícies comarques Val d’Aran de TV3, el passat divendres 28 d’octubre de 2011.
Telenotícies Comarques Val d'Aran

Per veure la notícia aneu directament al minut vuit del Telenotícies.

Bibliografia

Protocols per a la prevenció, el control i el tractament de les infeccions per microorganismes que afecten el patrimoni documental. (Col·lecció arxivística i gestió documental. Sèrie conservació i restauració; 2). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2008.

El Govern aprova el Sistema Espanyol d’Arxius


El Consell de Ministres, del passat divendres 18 de novembre de 2011, va aprovar per Reial Decret, el Sistema Espanyol d’Arxius en què es regula el Sistema d’Arxius de l’Administració General de l’Estat (AGE) i dels seus organismes públics, així com el seu règim d’accés, que serà comú per a tots ells i més senzill per als ciutadans.

Mitjançant aquest decret s’omple un buit normatiu existent en matèria arxivística i d’accés a arxius, ja que renova una normativa existent des de 1901. A més a més, s’adapta als canvis produïts per la incorporació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, la perspectiva autonòmica i el reconeixement a la ciutadania d’un conjunt de drets d’informació i accés.

 El decret es guia per tres principis:

1.- Modernitzar l’Administració, millorant l’organització, l’eficiència i la cooperació entre ministeris i entre administracions de gestió arxivística.

2.- Reforçar la transparència i la informació pública, garantint el dret de la ciutadania d’accés als arxius, millorant l’accés electrònic.

3.- Facilitar la tasca de recerca a universitats i científics de diferents àrees de coneixement històric, sociològic, estadístic, etc.

Mitjançant aquest decret, i a través de la creació del Sistema Espanyol d’Arxius, es millora la cooperació entre administracions, d’acord amb les competències que li corresponen a cadascuna i el principi de voluntarietat, mitjançant convenis, protocols, etc, i s’integren també en aquest règim els arxius de titularitat privada. Es crea també el Consell de Cooperació Arxivística, adscrit al Ministeri de Cultura.

A més a més, el decret configura el Sistema d’Arxius de la AGE i dels seus organismes públics amb l’objecte d’establir una normativa comú per a una gestió arxivística moderna, ordenada i efecient, fonamentada en el concepte de servei públic. En aquest sentit, es crea també la Comissió d’Arxius de la AGE, com a òrgan interministerial adscrit al Ministeri dela Presidència, i s’aprofundeix en tot allò relatiu als documents electrònics generats en l’àmbit de l’Administració.

 

Dret ciutadà

S’estableix el procediment perquè els ciutadans puguin exercir el dret d’accés a documents i arxius de titularitat estatal i els seus organismes públics, dret reconegut a la Constitució i en el nostre marc legal. Malgrat això, fins ara no estava regulat el procediment per dur-lo a terme, condició imprescindible tant per garantir l’eficiència del dret com per dotar-lo d’un marc d’actuació precís i segur als responsables dels arxius.

El més rellevant d’aquest procediment és que la resolució de la sol·licitud s’haurà d’adoptar en un termini d’un mes des de la recepció en l’òrgan competent. En cas de no existir cap mena de resposta en aquest termini, la sol·licitud d’accés s’entendrà com estimada.

Procediment comú

Els articles del Reial Decret estableixen un procediment comú d’accés dels ciutadans als arxius de l’AGE i dels seus organismes. Regula també la documentació d’accés restringit i condicionada a l’obtenció d’una autorització prèvia, com ara els documents classificats, aquells que continguin informació la difusió de la qual pot comportar riscos per a la seguretat i la defensa de l’Estat i la que contingui dades de caràcter personal.

L’aplicació de les disposicions contingudes en aquest Real Decret constitueixen un pas més en la maduresa de l’organització arxivística espanyola i en el desenvolupament de l’accés efectiu dels ciutadans a la informació com a pràctica essencial del bon govern, alhora que contribueix a l’assoliment d’uns nivelles de transparència, entesos com indicadors de la qualitat de tot sistema democràtic.

 

Reunió del GALL a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà (Tremp)


El passat 16 de novembre el Grup d’Arxivers de Lleida ens vam reunir en una nova trobada. Aquest cop el punt d’encontre fou Tremp i concretament l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà. Bona part dels assistents van arribar a Tremp utilitzant el transport públic, gaudint del magnífic paisatge que ofereix el viatge amb el tren del llacs.

En arribar a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà ens va rebre el Fernando, el seu director, així com la resta de personal, a tots agraïm la seua càlida acollida i l’esforç per preparar aquesta reunió.

La reunió va començar amb la visita a les instal·lacions de l’arxiu i tot seguit amb el repàs dels punts de l’ordre del dia. Probablement la reunió de Tremp marcarà un abans i un després en la manera de fer que hem tingut fins ara els arxivers i arxiveres del Grup d’Arxivers de Lleida. Els temps i els arxius han canviat d’ençà d’aquell 1998 en que s’iniciaren les primeres trobades dels arxivers de ponent. Al llarg de tots aquests anys s’ha constatat que hem anat traçant un camí que ha permès cohesionar millor els arxius i els arxivers de les comarques de ponent, un camí que ens ha permès intercanviar experiències, punts de vista, coneixements. En definitiva que ens ha permès crear sinèrgies que ens han ajudat a tirar endavant els nostres arxius, tant a nivell particular com en conjunt.

Les últimes trobades han marcat una nova tendència a seguir per al GALL, una tendència que se sosté entre les noves tecnologies i les trobades del grup. Des de la creació del bloc ens hem introduït de ple en les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Ara, pensem que ha arribat el moment d’emprar aquestes tecnologies per a l’intercanvi dia a dia d’informació i coneixements entre arxivers del GALL, creant un espai de treball virtual que ens permeti continuar realitzant activitats conjuntes com fins ara. Que les experiències amb les noves tecnologies que podem realitzar des del GALL ens serveixin per a formar-nos millor en aquest àmbit, permetent-nos així poder-les aplicar en l’àmbit de l’arxivística i en els nostres arxius.

Els arxivers i arxivers som una família petita i més encara els arxivers de les comarques lleidatanes, a més molt dispersos en el territori. Tot i això hem demostrat que hem sigut capaços de trencar distàncies i barreres creant una gran família cohesionada. Per això les trobades presencials continuaran, amb el dinar de germanor per la diada dels arxius, per conèixer nous arxius i per treballar conjuntament, quan faci falta allí estarem. Visca els arxius i els arxivers i arxiveres de ponent!

Beques de formació i investigació del Ministeri d’Educació 2011-2012


El Ministeri d’Educació ha convocat 148 beques per a la formació i investigació en diverses matèries relacionades amb el món de l’educació, i algunes d’ella directament vinculades amb tasques d’arxivística i documentació.

 • Descripció:L’objecte de les beques és la formació i investigació en diferents matèries aplicades a l’educació, promovent la participació i col·laboració dels adjudicataris de les beques en les tasques formatives que le siguin encomanades en les unitats administratives on es realitzi el seu procés de formació.
 • Modalitats:
  • Observació i disseny de qualificacions professionals.
  • Documentació i legislació educativa.
  • Investigació i innovació educativa.
  • Tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l’educació.
  • Documentació, biblioteca i arxiu.
  • Avaluació i estadístiques educatives.
 • Destinataris:Persones amb nacionalitat espanyola, o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea amb perfecte domini de la llengua espanyola i residència en Espanya en el moment de la seva incorporació al gaudiment de la beca, que estiguin en possessió de la titulació requerida per a cada tipus de beca.
 • Sol·licituds:

   20 dies naturals a comptar des del 5 de novembre de 2011 (24 de novembre de 2011)

 • Requisits:Els estudis exigits han d’haver finlitzat en 2008 o amb posterioritat.

Per a presentar les sol·licituds es pot utilitzar la seu electrònica del Ministeri de Cultura. Tota aquesta informació és pot consultar la convocatòria i en les bases de la convocatòria

http://www.dokumentalistas.com/ofertas-de-trabajo/becas/becas-de-formacion-e-investigacion-en-el-ministerio-de-educacion-2011-2012/

Per més informació sobre les característiques generals de les beques, els requisits dels candidats i el procediment de resolució, visiteu el web del Ministeri de Cultura.

Ministerio de Educación - Gobierno de España

La UNESCO aprova per unanimitat la Declaració Universal dels Arxius


En un dels moments significatius dels arxius a nivell internacional durant anys, la Conferència General de la UNESCO aprovà per uninimitat en la sessió plenària del 10 de novembre de 2011 la Declaració Universal dels Arxius.

Poc més d’un any després que el Consell internacional d’Arxius – ICA decidís per unanimitat aprovar el text de la Declaració Universal sobre els Arxius, durant l’Assemblea General, d’Oslo, el 17 de setembre de 2010. Ara ha estat l’Assemblea General de la UNESCO qui ha ratificat per unanimitat dita Declaració. Aquesta important decissió és un pas bàsic en la millora de la comprensió dels usuàris dels arxius, alhora que és una gran oportunitat per millorar la consciència dels arxius en el públic en general.

La Declaració posa en evidència la rellevància i el paper dels arxius en la societat moderna. Destacant el rol jugat en la transparència admnistrativa, en l’actuació democràtica, així com en la preservació de la memòria social col·lectiva. Sense oblidar en cap moment la tradicional preocupació per satisfer les necessitats de la investigació històrica, la Declaració reposiciona la gestió eficaç dels arxius, com un dels puntals de la base de la moderna administració pública, les bones pràctiques en l’empresa privada, i el fàcil accés dels ciutadans a la informació.

La primera versió de la declaració fou redactada pels arxivers del Quebec l’any 2007. La Secció de l’ICA d’Associacions Professionals (SPA), junt amb un grup de treball internacional, desenvolupà el text per fer-lo més entenedor per a  un públic universal, tenint en compte les diferències en la tradició del llenguatge, culturals i arxivístiques. SPA, en el seu moment, presionà perquè l’ICA aprovés el text en tot el seu conjunt. Fet que comportà que s’hi generèssin debats estimulants abans d’obtenir-ne l’aprovació definitiva a la Junta General d’Oslo, de setembre de 2010.

Des d’aleshores la comunitat arxivística internacional ha treballat incansablement perquè dita declaració fos adoptada per la UNESCO, i un cop assolida dita fita el repte, a partir d’ara, serà utilitzar la Declaració amb la màxima eficàcia i que, d’una vegada per totes, els arxius es treguem de sobre la percepció antiquada del nostre paper, per finalment prendre el lloc que ens correspon com actors importants en el cor de l’administració pública i en el centre de la memòria social.

 

DECLARACIÓ UNIVERSAL SOBRE ELS ARXIUS

Els arxius custodien decisions, actuacions i memòria. Els Arxius conserven un patrimoni únic i irreemplaçable que es transmet generació rera generació. Els documents són gestionats en els arxis des del seu orígen per preservar el seu valor i el seu significat. Els documents són fonts fiables d’informació que garanteixen la seguretat i transparència de les actuacions administratives. Juguen un paper esencial en el desenvolupament de la societat contribuint a la constitució i salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva. El lliure accès als arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix els drets dels ciutadans i millora la qualitat de vida.

Per això nosaltres reconeixem

• El caràcter únic dels arxius com fidels testimonis de els activitats administratives, culturals, intel·lectuals i com a reflex de l’evolució de les societats;

• El caràcter essencial dels arxius per garantir una gestió eficaç, responsable i transparent, per protegir els drets dels ciutadans, assegurar la memòria individual i col·lectiva per comprendre el passat, documentar el present per preparar el futur;

• La diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d’activitats de la humanitat;

• La multiplicitat de suports en què els documents són creats i conservats: paper, audiovisual, digital i altres de qualsevol natura;

• El paper dels arxivers, professionals qualificats, amb formació inicial i continuada, serveixen a la societat garantint el procés de producció dels documents, la seva selecció i la seva conservació per facilitar-ne l’ús;

• La responsabilitat de tots – ciutadans, gestors i responsables públics, propietaris i/o custòdis dels arxius públics i privats, arxivers i altres professionals del camp de la informació;

Per tant ens comprometem a treballar conjuntament per què:

• S’adoptin i s’apliquin polítiques i normes legals en matèria d’arxius;

• Tots els organismes públics o privats que produeixen i utilitzen documents en l’exercici de les seves activitats valorin i exerceixin eficaçment la gestió dels seus arxius;

• Es dediquin els recursos necessàris per assegurar la correcta gestió dels arxius, incloent professionals degudament qualificats;

• Els arxius siguin gestionats i conservats en condicions que assegurin la seva autenticitat, fiabilitat, integritat i ús;

• Els arxius siguin accessibles a tothom, respectant les lleis sobre aquesta matèria i les relatives als drets de les persones, dels creadors, dels propietaris i dels usuaris;

• Els arxius siguin utilitzats per contribuir al desenvolupament de la responsabilitat dels ciutadans;

UNESCO, 10 de novembre de 2011

Per més informació cliqueu aquí.