Què podem trobar a l’Arxiu Històric de Lleida?


Lleida. Antic barri “El Canyeret” de Lleida en ruines a causa dels bombardejos

Fons Oficina Comarcal de Lleida de la D.G. de Regiones Devastadas.  La llei de 30 de gener de 1938 crea la nova Administració Central de l’Estat, i dins el Ministeri d’Interior (més endavant, Ministeri de la Governació) s’organitza el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones amb la finalitat de restaurar el patrimoni espanyol malmès per la guerra.imatge_Regions_Devastades_AHL Amb aquesta finalitat es constitueixen les Comissions de Zona, i dins aquestes les Oficines Comarcals, entre les quals la de Lleida. L’agost de 1939 aquest Servei adquireix la categoria de Direcció General, i la seva missió serà dur a terme la reconstrucció del territori i pal.liar els efectes de la guerra, tasca que es durà a terme mitjançant els successius “decrets d’adopció” de les localitats danyades per la guerra en més d’un 75% de destrucció, signats pel Cap de l’Estat.
La Direcció General de Regiones Devastades desapareix el 1957, i part de les seves funcions són assumides pel Ministerio de la Vivienda, creat aquell mateix any.
La ciutat de Lleida fou “adoptada” per decret de 21 d’octubre de 1939, i a partir d’aquell moment s’iniciaren les obres de reconstrucció de la ciutat.

Dades tècniques

Títol: Lleida. Antic barri “El Canyeret” de Lleida en ruines a causa dels bombardejos
Data: 1939
Suport material: 1 fotografia. Positiu en blanc i negre, paper
Mides: 8 x 11 cm