Veredicte de la 4ª beca de recerca del Pallars Jussà, Mossèn Jesús Castells i Serra 2014


“Concedimus et statuimus. Projecte de recerca per a la confecció d’un llibre de Privilegis i Ordinacions de la vila de Tremp”, és el títol del projecte guanyador de la 4ª beca de recerca del Pallars Jussà, Mossèn Jesús Castells i Serra 2014.

El passat 29 de setembre, el jurat de la beca, format per Xavier Tarraubella, Marta Sancho,  Francesc Prats, Arcadi Castillo i Sisco Farràs, va justificar l’atorgament de la beca per la consistència metodològica de la proposta, pel que suposa de recopilació de fonts documentals disperses, relacionades amb el corpus històric – jurídic medieval i per la seva aportació al coneixement de la història de la vila de Tremp i la seva comarca. Els guanyadors d’aquesta quarta edició han estat els historiadors Carme Muntaner i Alsina i Pau Castell i Granados.

Bona part dels privilegis i franquícies concedits a la vila de Tremp durant els segles medievals han quedat conservats dins el fons de pergamins de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà. Aquesta documentació, per bé que ha estat treballada a nivell historiogràfic per diversos autors, no ha estat mai encara editada. Algunes còpies dels privilegis i ordinacions trempolines han quedat també conservades en altres arxius, especialment els ja esmentats de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell (ACAU) o el de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona (BUB). En alguns casos, aquesta documentació resta també totalment inèdita, mentre que en altres casos ha estat transcrita i editada de manera puntual en revistes especialitzades. D’altra banda, la recent catalogació del fons de la Insigne Col·legiata de Tremp, cedit a l’ACPJ per la família Castells de Vilamolat, ha permès localitzar altres exemples d’ordinacions promulgades pels bisbes d’Urgell i relatives a la vila de Tremp.

Arxiu Comarcal del Pallars Jussà

Arxiu Comarcal del Pallars Jussà

La documentació conservada a l’ACPJ consisteix en una vintena de pergamins, datats entre els anys 1211 i 1406, que inclouen privilegis i franquícies com ara l’exempció de lleuda, peatge, tolta i altres tributs, l’exempció d’empenyorament, els emprius de llenya i pesca, el guiatge de vitualles, el dret d’imposició de cises, el dret de monedatge, la celebració de mercats i fires, les franqueses de maridatge, bovatge i herbatge, el dret d’emetre censals morts, o el privilegi de marcar amb el segell reial les peces d’or i plata, entre d’altres. A més, també es conserven en aquest mateix arxiu diverses ordinacions que regulen l’exercici de les capacitats derivades d’aquests privilegis, les quals seran també objecte d’estudi. Pel que fa a la documentació procedent de l’ACAU, destaquen les concessions realitzades pels comtes de Pallars durant els segles XI i XII, així com diverses ratificacions i nous privilegis i costums concedits pels bisbes d’Urgell al llarg dels segles XIV-XVI. Entre la documentació inèdita destaca també la concessió de la jurisdicció de Tremp a la canònica de Santa Maria per part dels comtes de Pallars l’any 1087, conservada únicament en una còpia parcial entre els manuscrits de fra Sebastià Agustí custodiats a la BUB. Finalment, trobem també diversos privilegis relatius a la impartició de justícia o al dret de salvaguarda copiats en els Registres de Cancelleria de l’ACA. És en aquest darrer arxiu on esperem dur a terme una recerca que ens permeti localitzar altres documents inèdits susceptibles d’edició, o bé altres còpies dels privilegis i franquícies ja coneguts.