Una exposició cerca el vostre suport. El simbolisme dels espais monàstics medievals de Catalunya


Verkami és una plataforma de micromecenatge o finançament en massa per a projectes creatius. I què és això?. Doncs és una manera directa de finançar projectes amb la suma d’aportacions individuals.

Ens hem proposat crear una exposició itinerant que expliqui el valor funcional i simbòlic dels principals espais que formen els monestirs medievals catalans. L’hem titulat:

El simbolisme dels espais monàstics medievals de Catalunya

Volem que sigui una exposició fàcil de muntar i transportar, perque sigui exposada arreu del territori català, que arribi a totes les escoles i instituts, als arxius, a les biblioteques i als museus… on vosatres la vulgueu!

Com ens podeu ajudar?

 • Entreu a la web del nostre projecte
 • Visiteu el projecte, i si us agrada vegeu a l’esquerra les opcions de col·laboració
 • Us heu de donar d’alta posant el correu electrònic i una contrasenya
 • Podeu ajudar-nos aportant 10, 20, 50, 80, 100 i 150 €.
 • La vostra aportació només es farà efectiva si aconseguim el total del pressupost.

Totes les aportacions tenen recompensa. Però creiem que la millor recompensa és veure el projecte fet realitat. Necessitem 850 €, i només tenim 33 dies per aconseguir-los. Ens hi ajudes?

Qui som: Associació d’Amics del Monestir de les Avellanes, amb la col·laboració de l’Arxiu del Monestir de Bellpuig de les Avellanes, l’Arxiu Gavín i la Universitat de Lleida

Beques de formació i investigació del Ministeri d’Educació 2011-2012


El Ministeri d’Educació ha convocat 148 beques per a la formació i investigació en diverses matèries relacionades amb el món de l’educació, i algunes d’ella directament vinculades amb tasques d’arxivística i documentació.

 • Descripció:L’objecte de les beques és la formació i investigació en diferents matèries aplicades a l’educació, promovent la participació i col·laboració dels adjudicataris de les beques en les tasques formatives que le siguin encomanades en les unitats administratives on es realitzi el seu procés de formació.
 • Modalitats:
  • Observació i disseny de qualificacions professionals.
  • Documentació i legislació educativa.
  • Investigació i innovació educativa.
  • Tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l’educació.
  • Documentació, biblioteca i arxiu.
  • Avaluació i estadístiques educatives.
 • Destinataris:Persones amb nacionalitat espanyola, o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea amb perfecte domini de la llengua espanyola i residència en Espanya en el moment de la seva incorporació al gaudiment de la beca, que estiguin en possessió de la titulació requerida per a cada tipus de beca.
 • Sol·licituds:

   20 dies naturals a comptar des del 5 de novembre de 2011 (24 de novembre de 2011)

 • Requisits:Els estudis exigits han d’haver finlitzat en 2008 o amb posterioritat.

Per a presentar les sol·licituds es pot utilitzar la seu electrònica del Ministeri de Cultura. Tota aquesta informació és pot consultar la convocatòria i en les bases de la convocatòria

http://www.dokumentalistas.com/ofertas-de-trabajo/becas/becas-de-formacion-e-investigacion-en-el-ministerio-de-educacion-2011-2012/

Per més informació sobre les característiques generals de les beques, els requisits dels candidats i el procediment de resolució, visiteu el web del Ministeri de Cultura.

Ministerio de Educación - Gobierno de España

Convocatòries del Ministeri de Cultura


Convocatòria d’ajudes a entitats privades sense ànim de lucre per a la millora de les instal•lacions i l’equipament dels seus arxius, corresponents a l’any 2010.

Ordre CUL/2115/2010, de 13 de juliol, per la què es convoquen les ajudes a entitats privades sense ànim de lucre per a la millora de les instal•lacions i l’equipament dels seus arxius, corresponents a l’any 2010. Aquestes ajudes tindran per objecte la financiació de projectes relatius a la infraestructura dels arxius.

Per més informació:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-12390

Convocatòria d’ajudes a entitats privades sense ànim de lucre per al desenvolupament de projectes arxivístics, corresponents a l’any 2010.

Aquestes ajudes tindran com a finalitat el finançament de treballs de descripció, reproducció, conservació, restauracio, identificació, valoració i recuperació de documents. Podran ser-ne beneficiaris aquelles entitats o institucions privades sense ànim de lucre, que presentin projectes arxivístics l’objecte del qual sigui documentació d’interès nacional o d’interès almenys superior al d’una Comunitat Autònoma, sobre el Patrimoni Documental Espanyol i la seva projecció internacional.

Per més informació: http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/02/pdfs/BOE-A-2010-12389.pdf

Ajudes i subvencions a projectes arxivístics del 2009


El passat 29 de juliol de 2009 va sortir publicat al BOE dues convocatòries d’ajuts econòmics a projectes arxivístics. Les ajudes provenen del Ministeri de Cultura i en concret de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques.

NOTA: El 19 d’agost de 2009 es va publicar una nova convocatòria d’ajuda, en aquest cas destinada a projectes de creació i transformació de recursos digitals. Aquest ajut es tant per l’administració pública com per a entitats privades sense ànim de lucre. Més informació aquí.

Les ajudes van dirigides a entitats privades sense ànims de lucre i estan dividides en dues tipologies:Equipament i instal·lacions d'arxiu

1. Ajudes per a la millora d’instal·lacions i d’equipament d’arxius. Per a projectes relatius a la infraestructura de l’arxiu en concepte de:

 • Adquisició d’equipament informàtic i tècnic
 • Adquisició de mobiliari
 • Adquisició de material de conservació permanent
 • Realització d’obres menors a les instal·lacions de l’arxiu

2.  Ajudes per al desenvolupament de projectes arxivístics. Per a projectes de:Ajuts per a projectes d'arxiu 2009

 • Descripció, reproducció, conservació (incloent fumigació, restauració, etc.), identificació, valoració i recuperació de documents
 • Els ajuts poden ser per a la contractació de serveis externs, adquisició de béns fungibles, dietes de viatge, personal intern o extern específic per a realitzar el projecte.

Per a sol·licitar les ajudes cal ser una entitat privada sense ànim de lucre i presentar projectes d’interès superior al local. Els projectes s’han de poder realitzar dintre del mateix any 2009.

Cal emplenar la sol·licitud, documents adjunts, descripció del projecte i documentació administrativa necessària per a presentar-se a concurs.

La data de termini per a l’entrega de sol·licituds és el 28 d’agost del 2009.

Convocatòria de subvencions per als arxius de Catalunya (2009)


El passat mes de març es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’aprovació de les bases per a la concessió de subvencions als arxius de Catalunya.Instruments de descripció documental

Les subvencions que s’ofereixen estan dividides en dues modalitats:

 1. Per a l’elaboració d’instruments de descripció de fons documentals que formin part del patrimoni documental de Catalunya i que estiguin custodiats en arxius.
 2. Per a la restauració i conservació de béns que formen part del patrimoni documental de Catalunya i que estiguin custodiats en arxius.

La finalitat d’aquestes subvencions és:

 • En el primer cas es promoure l’elaboració de l’inventari del Patrimoni documental català
 • En el segon cas es vol contribuir a la preservació i conservació de la documentació que necessiti ésser sotmesa a un procés de restauració.

Les subvencions van destinades a:

 • Fundacions
 • Entitats privades sense finalitat de lucre
 • Universitats públiques
 • Entitats locals que siguin titulars d’arxius

Recordeu que:Restauració de documents d'arxiu

 • Les activitats subvencionades s’han d’executar al llarg de l’any de publicació de la subvenció i abans del 30 d’octubre del mateix
 • El termini límit de presentació de les sol·licituds serà al llarg d’un mes, després de la publicació de la convocatòria
 • L’import de la subvenció no podrà superà el 50% del cost total de l’activitat subvencionada
 • Consulteu les bases al Diari Oficial de la Generalitat 5350, del 31 de març del 2009