Ajudes i subvencions a projectes arxivístics del 2009


El passat 29 de juliol de 2009 va sortir publicat al BOE dues convocatòries d’ajuts econòmics a projectes arxivístics. Les ajudes provenen del Ministeri de Cultura i en concret de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques.

NOTA: El 19 d’agost de 2009 es va publicar una nova convocatòria d’ajuda, en aquest cas destinada a projectes de creació i transformació de recursos digitals. Aquest ajut es tant per l’administració pública com per a entitats privades sense ànim de lucre. Més informació aquí.

Les ajudes van dirigides a entitats privades sense ànims de lucre i estan dividides en dues tipologies:Equipament i instal·lacions d'arxiu

1. Ajudes per a la millora d’instal·lacions i d’equipament d’arxius. Per a projectes relatius a la infraestructura de l’arxiu en concepte de:

 • Adquisició d’equipament informàtic i tècnic
 • Adquisició de mobiliari
 • Adquisició de material de conservació permanent
 • Realització d’obres menors a les instal·lacions de l’arxiu

2.  Ajudes per al desenvolupament de projectes arxivístics. Per a projectes de:Ajuts per a projectes d'arxiu 2009

 • Descripció, reproducció, conservació (incloent fumigació, restauració, etc.), identificació, valoració i recuperació de documents
 • Els ajuts poden ser per a la contractació de serveis externs, adquisició de béns fungibles, dietes de viatge, personal intern o extern específic per a realitzar el projecte.

Per a sol·licitar les ajudes cal ser una entitat privada sense ànim de lucre i presentar projectes d’interès superior al local. Els projectes s’han de poder realitzar dintre del mateix any 2009.

Cal emplenar la sol·licitud, documents adjunts, descripció del projecte i documentació administrativa necessària per a presentar-se a concurs.

La data de termini per a l’entrega de sol·licituds és el 28 d’agost del 2009.

Convocatòria de subvencions per als arxius de Catalunya (2009)


El passat mes de març es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’aprovació de les bases per a la concessió de subvencions als arxius de Catalunya.Instruments de descripció documental

Les subvencions que s’ofereixen estan dividides en dues modalitats:

 1. Per a l’elaboració d’instruments de descripció de fons documentals que formin part del patrimoni documental de Catalunya i que estiguin custodiats en arxius.
 2. Per a la restauració i conservació de béns que formen part del patrimoni documental de Catalunya i que estiguin custodiats en arxius.

La finalitat d’aquestes subvencions és:

 • En el primer cas es promoure l’elaboració de l’inventari del Patrimoni documental català
 • En el segon cas es vol contribuir a la preservació i conservació de la documentació que necessiti ésser sotmesa a un procés de restauració.

Les subvencions van destinades a:

 • Fundacions
 • Entitats privades sense finalitat de lucre
 • Universitats públiques
 • Entitats locals que siguin titulars d’arxius

Recordeu que:Restauració de documents d'arxiu

 • Les activitats subvencionades s’han d’executar al llarg de l’any de publicació de la subvenció i abans del 30 d’octubre del mateix
 • El termini límit de presentació de les sol·licituds serà al llarg d’un mes, després de la publicació de la convocatòria
 • L’import de la subvenció no podrà superà el 50% del cost total de l’activitat subvencionada
 • Consulteu les bases al Diari Oficial de la Generalitat 5350, del 31 de març del 2009