Llei 29/2010, de 3 d’agost, dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya


És evident que per portar a la pràctica tot allò que té a veure amb l’Administració electrònica cal elaborar tot un corpus legal que permeti la utilització de les noves eines i mitjans electrònics, que adapti el procediment administratiu i les relacions entre els ciutadans i l’administració. Un corpus que reguli els processos i les competències dels òrgans, el caràcter de la informació, la seva qualitat, la difusió i el tractament, però sobretot la col•laboració entre les administracions.

Tant la Llei 26/2010 com la Llei 29/2010 aprovades el 3 d’agost, formen part d’aquest corpus; la primera modifica el procediment administratiu per adaptar-lo al nou context tecnològic; la segona s’ocupa de la utilització dels mitjans electrònics en el sector públic per a les relacions entre les administracions i d’aquestes amb els ciutadans. L’àmbit de competència de les dues lleis és tot el sector públic de Catalunya, també en l’exercici de les potestats administratives de concessionaris de serveis públics i en totes les relacions de la Generalitat amb ciutadans, empreses, i entitats sense personalitat jurídica quan sigui a través de mitjans electrònics.

Les dues lleis busquen aprofundir en garantir una administració oberta, transparent, accessible, eficaç, eficient, consolidant la cooperació i coordinació entre les diferents administracions de Catalunya que garanteixen i recolzen l’ús dels mitjans electrònics. La Llei 29/2010 té entre altres principis la “proporcionalitat” en les exigències de garanties i aplicació de mesures de seguretat en la utilització dels mitjans electrònics, no seria lògic demanar més garanties per la tramitació per mitjans electrònics que la que es demana en la tramitació en suport paper, per aquesta raó es donen diferents mitjans d’identificació i representació per mitjans electrònics.

El Títol III parla de la informació que genera i utilitza el sector públic, que ha de ser actualitzada, objectiva, útil, accessible; cal indicar clarament qui és el responsable de la difusió de la informació sobre l’organització, sobre los procediments, l’activitat o activitats, sobre la normativa aplicable en cada cas, a més d’informació general d’interès per al ciutadà. En aquest títol també es desenvolupen mesures per el foment de l’ús dels mitjans electrònics; es defineix el Marc d’interoperabilitat per als diferents organismes i el catàleg de dades i documents interoperables i tot allò que està relacionat, la protecció de dades, les comunicacions electròniques de les administracions publiques i la resta d’entitats del sector públic.

En el Títol IV es descriu el Pla de desenvolupament de l’ús dels mitjans electrònics del sector públic a Catalunya, i en un annex amb una taula de terminis per la tramitació i la resolució electrònica de diferents procediments del sector públic que afecten a les empreses en el moment de publicació de la Llei. Aquesta és una Llei que junt al Decret 56/2009 posa les bases necessàries per que l’Administració electrònica en Catalunya arribi a ser una realitat possible i regulada en un termini molt curt.

Jornada sobre gestió de documents, protecció de dades i administració-e


El Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Universitat de Lleida, amb la col·laboració de la Secretaria General i l’Assessoria Jurídica de la UdL, organitza la

Jornada sobre gestió de documents, protecció de dades i administració-e

L’objectiu principal de la jornada és exposar i reflexionar sobre l’evolució que la legislació està aportant respecte a les tecnologies i les pràctiques de treball a l’administració pública i posar de relleu la necessitat de mantenir i conservar les característiques dels documents i la informació que contenen, així com garantir la protecció de les dades personals.

La Jornada tindrà lloc a la Sala de Juntes de la Facultat de Dret i Economia de la UdL, el proper 11 de juny del 2010. Horari de 9.00 a 14.30 hores.

El programa de la Jornada és el següent:

  • 9.00 – Presentació per part d’Ana M. Romero
  • 9.30 – Els aspectes fonamentals de la nova gestió electrònica dels expedients administratius. A càrrec de César Cierco.
  • 11.00 – Cafè
  • 11.30 – Aspectes bàsics de la protecció de dades per a l’administració electrònica. A càrrec de Ricard Martínez
  • 13.00 – La gestió dels documents a la llum de la normativa de protecció de dades. Entorns analògic i digital. A càrrec de Joaquim Llansó
  • 14:30 – Cloenda de la Jornada

Per inscripcions i informació us podeu adreçar a: rosamaria@arxiu.udl.cat o a l’extensió 70 20 03 del Servei d’Arxiu i Gestió de Documents.

Data límit d’inscripció: 3 de juny 2010