Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat


Respecte al D 56/2009, de 7 d’abril, es poden fer diferents comentaris, un de fàcil, posant de relleu que en la meitat del seu contingut el legislador ens ha fet recular en la pràctica administrativa i la integració de l’arxiu dins de la gestió documental ja que “l’arxiu electrònic” emmagatzema documents i expedients en format electrònic. “L’expedient electrònic” queda definit (no expressaré la meva opinió de l’encert), però tanmateix del “document electrònic” no se’n fa esment, és un coneixement ja incorporat a la càrrega genètica del funcionariat de les nostres administracions.

Tanmateix cal dir que l’estructura legislativa és impecable. Incorpora un glossari, com és ja habitual en la legislació de caràcter tècnic, i després va plantejant els àmbits de competència de les diferents àrees que regula.

Cal destacar, a més, l’aposta decidida que el Decret fa de les comunicacions electròniques entre ciutadà i l’administració i entre les administracions, fent-les preferents (art. 11), amb la possibilitat de dictar l’obligatorietat de l’ús de mitjans electrònics per a diferents tràmits (art. 13).

El legislador en aquest cas ha entès que calia l’impuls d’una realitat que només podrà donar-se amb l’ús decidit de la signatura electrònica i la interoperatibilitat, seus electròniques corporatives, entre altres coses.
També cal assenyalar que es recuperen conceptes i disposicions que ja la Llei 13/1989, de 14 de desembre, i la Llei 30/1992, de 28 de desembre, com el catàleg de dades i documents administratius (art. 17), l’accés a la informació (art. 24, 26, 27) o el registre (art. 36).

Per últim, la part que més ens interessa, és la que es desenvolupa en la Secció 5 Gestió documental. Parla de l’expedient electrònic, la gestió i conservació dels documents administratius i baixa fins a la compulsa i a la digitalització. És en aquesta part on es parla de la subjecció de l’expedient electrònic al sistema de gestió de la documentació administrativa i l’organització d’arxius de la Generalitat (art. 37.1); també és aquí on es fa referència a la necessitat d’ordenar el contingut de l’expedient (inclusió d’un índex) i la integració de la documentació que originàriament es presenten en diferents suports (digitalització). Es torna a esmentar al sistema de gestió de la documentació administrativa de la Generalitat al referir-se a les dades mínimes necessàries que identifiquen un expedient (art. 37.3).

El punt 4 de l’article 37 diu: Els ens previstos a la lletra a) de l’article 2.1 han de desenvolupar les solucions necessàries per gestionar els expedients electrònics i compartir-ne els documents, tant en fase activa com un cop transferits a l’arxiu administratiu electrònic, i han d’habilitar un catàleg unificat i accessible en línia, amb independència del format i del suport físic dels expedients.

Servint d’introducció a l’art. 38 que parlar de la necessitat de gestionar tota la documentació administrativa respectant la normativa de protecció de dades, la importància de garantir la autenticitat i integritat dels documents, però hi ha quelcom més important, en el punt 3: El protocol d’arxius determina les condicions tècniques i organitzatives de classificació funcional, seguretat i disposició dels documents administratius des de l’inici del procediment administratiu, així com els òrgans competents per a la conservació i transformació. Consagrant una vegada més i, esperem que de forma definitiva, la participació de l’arxiu i dels seus tècnics en tot el procés administratiu intervenint en el disseny de procediments i els documents que els conformen.

També s’ocupa aquest article de la utilització necessària de l’aplicació SIGeDA per a la gestió de documents i expedients com l’aplicació que en permet el control, la consulta i l’intercanvi d’arxius entre òrgans de la Generalitat i dels arxius electrònics corporatius.

En resum, es tracta d’una norma important que posa les bases necessàries per desenvolupar tota una normativa secundària que reglamentarà, però sobre tot normalitzarà i homogeneïtzarà la futura “Administració electrònica”.